Groundhog Day —  9/10

movie poster, courtesy of IMDb