Children of Men —  7/10

movie poster, courtesy of IMDb