The Bourne Identity —  8/10

movie poster, courtesy of IMDb