Batman Begins —  8/10

movie poster, courtesy of IMDb