Toy Story 3 —  9/10

movie poster, courtesy of IMDb