The Spirit —  2/10

movie poster, courtesy of IMDb