Valhalla Rising —  4/10

movie poster, courtesy of IMDb