Slumdog Millionaire —  8/10

movie poster, courtesy of IMDb