(500) Days of Summer —  7/10

movie poster, courtesy of IMDb