Transporter 3 —  7/10

movie poster, courtesy of IMDb