13 Assassins —  5/10

movie poster, courtesy of IMDb