Crazy, Stupid, Love. —  5/10

movie poster, courtesy of IMDb